• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG LỘC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY CHẾ XÉT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HOC

Trường Mầm non Thượng Lộc Ban hành Quy chế xét hợp đồng làm việc đối với giáo viên Mầm non năm hoc 2020 - 2021

UBND HUYỆN CAN LỘC

TRƯỜNG MN THƯỢNG LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69/QĐ-MN

Thượng Lộc, ngày 27  tháng 8 năm 2020

 

 

  

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC ĐỐI VỚI

 GIÁO VIÊN MẦM NON, NĂM HỌC 2020 - 2021.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục,

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT),

Căn cứ Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2020; Thông báo số 49-TB/HU ngày 24/8/2020 của Huyện ủy Can Lộc Ý kiến thường trực Huyện ủy về việc hợp đồng giáo viên tại các trường học,

          Căn cứ công văn số 2747 /UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020  của Ủy Ban nhân dân huyện Can Lộc Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với vị trí việc làm giáo viên năm học 2020-2021,

          Căn cứ vào nhu cầu, khả năng và nhiệm vụ được phân công.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế xét hợp đồng làm việc đối với  giáo viên mầm non, năm học 2020 -2021.

Điều 2. Hội đồng xét Hợp đồng làm việc đối với giáo viên năm học 2020-2021 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy chế.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đ/c BGH, tổ trưởng chuyên môn, hành chính, thành viên Hội đồng xét hợp đồng giáo viên năm học 2020 - 2021 căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:                                                      

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- CB,GV,NV MNTL (để t/h);

- Lưu VT.      

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Thị Nhuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Xét hợp đồng làm việc giáo viên năm học 2020 -2021

( Ban hành theo QĐ số: 69 /QĐ- MN ngày 27/8/2020 của trường MN Thượng Lộc)

                                          

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

          1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, đối tượng, thủ tục, hồ sơ nội dung xét hợp đồng làm việc giáo viên mầm non năm học 2020-2021.

2. Đối tượng áp dụng.

Quy chế này dụng cho các giáo viên mầm non tham gia kỳ thi tuyển dụng GV MN năm học 2019-2020 có kết quả sát hạch vòng 2 đạt 50 điểm trở lên (sau khi đã cộng điểm ưu tiên).

Các giáo viên đã được UBND huyện có văn bản đồng ý cho các trường ký hợp đồng làm việc năm học 2019-2020, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên theo Luật Giáo dục 2019.

Phần II

NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, THỜI GIAN, HÌNH THỨC HỒ SƠ VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

 XÉT HỢP ĐỒNG.

 

         1. Nguyên tắc xét hợp đồng.

- Tổ chức xét hợp đồng đảm bảo đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho giáo viên.

- Nghiêm túc, trung thực, công bằng nhằm bảo đảm quyền lợi cho các giáo viên.

- Trường mầm non chịu trách nhiệm chính trong việc xét hợp đồng dưới sự chỉ đạo và giám sát của Phòng Giáo dục và Phòng nội vụ Uỷ ban Nhân dân Huyện Can Lộc.

          - Thực hiện công khai kế hoạch xét hợp đồng trên cổng thông tin điện tử của nhà trường, niêm yết công khai tại bảng tin của đơn vị.

2. Đối tượng

- Các GV tham gia kỳ thi tuyển dụng GV MN năm học 2019-2020 có kết quả sát hạch vòng 2 đạt 50 điểm trở lên (sau khi đã cộng điểm ưu tiên).

  • Các giáo viên đã được UBND huyện có văn bản đồng ý cho các trường ký hợp đồng làm việc năm học 2019-2020, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên theo Luật Giáo dục 2019.
  • Các giáo viên, sinh viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên theo Luật Giáo dục 2019 có nhu cầu hợp đồng làm việc.

3. Chỉ tiêu hợp đồng: Số lượng 3 giáo viên

4. Hồ sơ xét hợp đồng.

          - Đối với các giáo viên đã được UBND huyện cho các trường hợp đồng năm học 2019-2020: Bổ sung thêm các văn bằng, chứng chỉ mới (nếu có); Bản đánh giá nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của hiệu trưởng trường nơi giáo viên hợp đồng làm việc năm học 2019-2020; thông báo hàng năm của UBND huyện về việc đồng ý cho trường hợp đồng.

- Đối với GV, sinh viên mới ra trường: Đơn xin hợp đồng làm việc; Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác; Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp THPT; bằng tốt nghiệp sư phạm, bảng kết quả học tập của trường sư phạm; Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên. (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự xét).

5. Điều kiện để xét hợp đồng

- Có nhu cầu hợp đồng làm việc tại trường;

          - Các giáo viên đã được UBND huyện đồng ý cho các trường hợp đồng năm học 2019-2020 và các GV, sinh viên tham gia thi tuyển dụng GVMN huyện Can Lộc năm học 2019-2020 có kết quả sát hạch vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Trình độ chuyên môn phải phù hợp với chỉ tiêu cần hợp đồng; phải đạt chuẩn trở lên theo Luật Giáo dục 2019;

- Không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật; không vi phạm Quy chế thi tuyển dụng GV MN năm học 2019-2020

Lưu ý: Đối với các giáo viên đã được UBND huyện cho các trường hợp đồng phải được hiệu trưởng trường nơi GV hợp đồng năm học 2019-2020 đánh giá xếp loại viên chức mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

6. Ưu tiên trong xét hợp đồng:

Nhà trường thu nhận hồ sơ đăng ký hợp đồng lao động của giáo viên .Thứ tự ưu tiên như sau:

6.1- Các GV tham gia kỳ thi tuyển dụng GV MN năm học 2019-2020 đã được UBND huyện phê duyệt kết quả nhưng chưa được tuyển dụng do chứng chỉ Tiếng Anh chưa hợp lệ, không vi phạm quy chế kỳ thi và 09 giáo viên dự kiến tuyển dụng bổ sung  Lấy từ điểm cao đến hết chỉ tiêu.

6.2 - Nếu còn chỉ tiêu thì xét đối tượng có thời gian hợp đồng theo thông báo của UBND huyện lâu hơn. Lấy người có thời gian lâu nhất đến hết chỉ tiêu. Trường hợp GV ngắt quãng thời gian hợp đồng do nghỉ sinh hoặc các lý do khác thì lấy cộng dồn tổng thời gian hợp đồng để xét.

Nếu thời gian hợp đồng bằng nhau thì ưu tiên người có trình độ cao hơn, lấy từ trình độ đại học, cao đẳng đến hết chỉ tiêu. Nếu cùng trình độ thì ưu tiên người có kết quả học tập cao hơn đến hết chỉ tiêu.

          6.3- Các trường hợp còn lại hiệu trưởng-  chủ tịch hội đồng - căn cứ thực tế, lấy ý kiến đồng ý của các thành viên hội đồng (ít nhất 2/3 thành viên đồng ý) để xem xét quyết định.

          7. Thời gian, Kinh phí hợp đồng lao động.

7.1 Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/9/2020, tối đa 10 tháng đến khi có biên chế bổ sung thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

7.2. Kinh phí: Trích từ ngân sách UBND huyện Can Lộc hỗ trợ 2.770.000 đồng/ người/ tháng ( tương đương hệ số 1.86)

8. Thời gian thực hiện.

- Từ 28/8-01/9: Thông báo quy chế, chỉ tiêu hợp đồng; thu nhận hồ sơ

- 03/9: Hội đồng cấp trường tổ chức xét tuyển

- 04/9: Thẩm định, báo cáo kết quả xét cấp trường.

9. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng trường mầm non Thượng Lộc- Thôn Đồng Thanh xã Thượng Lộc- huyện Can Lộc.

Phần III

 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT HỢP ĐỒNG:

1. Hội đồng xét hợp đồng;

a) Hội đồng xét hợp đồng do Hiệu trưởng nhà trường quyết định thành lập,  gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên.

b) Hội đồng tuyển sinh làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức thu hồ sơ xét hợp đồng.

-  Tổ chức xét hợp đồng.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác xét hợp đồng theo quy định

- Hội đồng xét hợp đồng được sử dụng  sử dụng con dấu của nhà trường.

2.Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng xét hợp đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng xét hợp đồng giáo viên theo quy định, chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy chế xét hợp đồng giáo viên.

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng;

- Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kết quả và trình danh sách hồ sơ đối với Phòng Giáo dục đào tạo về kết quả xét hợp đồng giáo viên.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác tuyển sinh.

b) Phó Chủ tịch Hội đồng xét hợp đồng giáo viên: Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng xét hợp đồng giáo viên và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng xét hợp đồng giáo viên theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

c) Các Ủy viên của Hội đồng xét hợp đồng giáo viên do Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng xét hợp đồng giáo viên thực hiện đúng quy định.

d) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tuyển sinh giúp Chủ tịch Hội đồng xét hợp đồng giáo viên:

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng xét hợp đồng giáo viên và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng xét hộ đồng giáo viên;

- Tổ chức và chuẩn bị các hồ sơ xét hợp đồng giáo viên.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả với Hội đồng xét hợp đồng giáo viên.

Phần IV

TỔ CHỨC XÉT HỢP ĐỒNG

1. Các bước chuẩn bị

1.1. Công khai Kế hoạch, quy chế hợp đồng và dự kiến danh sách giáo viên được xem  trang Webisite của nhà trường; các bảng thông tin, trang mạng xã hội.

1.2. Thành lập Hội đồng xét tuyển.

- Hội đồng xét tuyển do Hiệu trưởng nhà trường thành lập gồm có 5 thành viên( Có danh sách kèm theo)

+ Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng

+ Phó Chủ tịch: Phó hiệu trưởng.

+ Các ủy viên là: Phó hiệu trưởng, tổ trưởng  tổ chuyên môn trong nhà trường

2. Tổ chức xét hợp đồng:

a) Thông báo xét hợp đồng giáo viên được đăng tải  trang website trường, niêm yết công khai tại trường.

 b) Nội dung thông báo xét hợp đồng giáo viên bao gồm: Đối tượng hợp đồng, chỉ tiêu hợp đồng, hình thức hợp đồng, các nhóm đối tượng ưu tiên, hồ sơ hợp đồng, thời gian , địa điểm  nhận hồ sơ hợp giáo viên hợp đồng.

c. Công khai kết quả người được hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành xét tuyển, Hội đồng xét tuyển giáo viên đăng tải kết quả trên Công thông tin điện tử của trường, niêm yết công khai tại văn phòng trường.

3. Hội đồng xét hợp đồng giáo viên tổng hợp, báo cáo kết quả xét hợp đồng giáo viên về Phòng giáo dục đào tạo Can Lộc để  thẩm định.

4. Phê duyệt và thông báo kết kết quả xét hợp đồng giáo viên: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Hội đồng xét hợp đồng giáo viên, Hiêu trưởng nhà trường ra Thông báo đến tận từng Giáo viên về thời gian, địa điểm đến cơ quan để làm thủ tục ký hợp đồng làm việc.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phân công công tác của nhà trường  người được ký hợp đồng phải đến đơn vị được phân công công tác để nhận nhiệm vụ. Nếu quá thời hạn nêu trên người được ký hợp đồng không đến nhận công tác mà không có lý do chính đáng, nhà trường sẽ tổng hợp báo cáo Phòng giáo dục để hủy kết quả hợp đồng theo quy định.

5. Giải quyết kiến nghị (nếu có): Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng xét hợp đồng giáo viên công khai kết quả xét hợp đồng. Hội đồng xét hợp đồng giáo viên thực hiện giải quyết kiến nghị về kết quả.Các khiếu nại, tố cáo nặc danh Hội đồng tuyển sinh không giải quyết, trả lời.

 Quá thời hạn nêu trên Hội đồng xét hợp đồng giáo viên không xem xét giải quyết./.

                                                           TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG LỘC

 

 

 
  

 

 


Tập tin đính kèm
Nguồn:mnthuongloc.canloc.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết